Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Na podporu naší organizace – Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, můžete přispět:

Finančními a hmotnými dary, a dary formou poskytnuté služby.

Dary může poskytnout:

  • běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
  • podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem
  • zástupce firmy – právnická osoba

Fyzická osoba

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být uvedeno, že dar věnujete na činnost, která je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde je okruh příjemců daru a účely daru taxativně vyjmenován:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání,výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat,...............

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Firma - organizace

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8 :

Od základu daně sníženého podle §34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení.

Dárce vždy dává jasně najevo, že podporuje činnost neziskové organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

Od darování je nutné odlišit smlouvu, která je založena na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Takový sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.

Dle zákona 477/2008 Sb. může příspěvková organizace přijmout dar jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tím je pro Městský ústav sociálních služeb Jirkov, Rada města Jirkova.

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Telefon: 474 684 432

 

 

č.ú.: 26033441/0100 KB Jirkov

 

Ukázat na mapě města