Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Popis potřebnosti projektu

Účelem poskytovaných sociálních služeb je především pomoci osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým a osobám se zdravotním postižením, příp. osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Předmětem projektu je pomocí zakoupení dvou nových osobních vozidel dosáhnout zkvalitnění a rozšíření materiálně-technické základny pro poskytování sociálních služeb a podpořit tak zlepšení podmínek života pro CS.

Na základě výše uváděných skutečností je nezbytné zajišťovat právě pro marginalizované skupiny obyvatel služby, které usnadní jejich možné začleňování do společnosti. Jedná se o sociálně slabé a jinak znevýhodněné skupiny obyvatel, které sociální zabezpečení nejvíce potřebují, především pak z preventivního hlediska, aby mohlo být zabráněno sociální exkluzi těchto skupin obyvatelstva. Právě skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociální exkluzí, se mohou stát snadnými oběťmi různých druhů sociálně patologických jevů.